Koszty

1.  Informacje.
W kancelarii można uzyskać informację na temat planowanych czynności notarialnych, dokumentów niezbędnych do przedłożenia w celu realizacji określonej czynności oraz wysokości opłat za konkretne czynności.
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień, dotyczących dokonywanej czynności notarialnej i jej bezpośrednich skutków prawnych.
Informacje udzielane przez notariusza są bezpłatne.

2.  Wynagrodzenie.
Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.
Sposób liczenia maksymalnej stawki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).

3.  Opłaty sądowe i podatki.
Podczas dokonywania niektórych czynności notarialnych notariusz pobiera  i przekazuje do Sądu opłaty sądowe, które należne są w przypadku formułowania wniosków o dokonanie wpisu w księgach wieczystych.
Ponadto notariusz jest zobowiązany do pobierania należności z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które przekazuje następnie do Urzędu Skarbowego.

4.  Zwolnienie od kosztów notarialnych.
Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia – może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.

Dokładną informację o wysokości taksy notarialnej, innych opłat i podatków od konkretnej czynności, uzyskają Państwo kontaktując się z naszą kancelarią.

Copyrights ©  notariusz-limanowa.pl Realizacja: Intellect.pl