Czynności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.
W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego.
Notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.


Notariusz dokonuje m. in. następujących czynności:
- sporządza akty notarialne; jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, w tym między innymi akty notarialne obejmujące umowy: sprzedaży, darowizny, dożywocia, majątkowe małżeńskie, ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, o podział majątku wspólnego, inne przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych, najmu, ugody, ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umowy deweloperskie, umowy spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej);
- sporządza: akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych, pełnomocnictwa, akty poddania się rygorowi egzekucji;
- sporządza testamenty, dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu, sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz akty poświadczenia dziedziczenia;
- sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisów, dokumentów (za zgodność z oryginałem), daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
- doręcza oświadczenia; 
- spisuje protokoły (m.in. protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych);
- sporządza protesty weksli i czeków;
- przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
- wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Podstawowe zasady działalności notariusza określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).

Informacje związane z funkcjonowaniem notariatu znaleźć można na stronie internetowej Krajowej Rady Notarialnej:
www.krn.org.pl.

Copyrights ©  notariusz-limanowa.pl Realizacja: Intellect.pl